Thông tin doanh nghiệp

Cửa hàng Châu Á YENSO – Halle (Saale)

Chủ doanh nghiệp: Lê Thị Ngọc Anh

Torstrasse 1
06110 Halle / S.
CHLB Đức

Điện thoại: +49 176 57882542

Email: info@yenso.eu

Mã số thuế bán hàng: DE 312794738

[gzd_complaints]